Regulamin sprzedazy

Produkty Rochester Electronics LLC („Produkty Rochester”) i wszelkie związane z nimi technologie lub dokumentacja podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu, w tym amerykańskim przepisom dotyczącym administracji eksportu („EAR”), i mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu i/lub importu w innych jurysdykcjach (łącznie „Przepisy dotyczące kontroli eksportu”). Ponadto, produkty wyprodukowane poza Stanami Zjednoczonymi, które zawierają w sobie produkty Rochester lub są ich pochodnymi, mogą również podlegać EAR oraz innym przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Akceptując Produkty Rochester, Kupujący zobowiązuje się nie sprzedawać, eksportować, reeksportować, przekazywać, przekierowywać ani w inny sposób pozbywać się Produktów Rochester, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu. Kupujący zgadza się ponadto, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich licencji lub innych zezwoleń wymaganych na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu.

Zamówienia

Każde Zamówienie ma na celu ostateczne wyrażenie woli oraz pełne i wyłączne oświadczenie o warunkach umowy między Sprzedawcą a Kupującym, które może zostać zmienione wyłącznie w formie pisemnej, z podpisem złożonym przez każdego z nich. AKCEPTACJA PRZEZ NABYWCĘ OFERTY ZAWARTEJ W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO DOKŁADNYCH WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE WARUNKI OKREŚLONE W JAKIMKOLWIEK ZAMÓWIENIU ZAKUPU LUB INNYM DOKUMENCIE DOSTARCZONYM PRZEZ KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCEMU, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD NINIEJSZYCH WARUNKÓW, SĄ Z NIMI SPRZECZNE LUB NIE SĄ W NICH ZAWARTE, NIE STANOWIĄ CZĘŚCI JAKIEJKOLWIEK UMOWY MIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM, CHYBA ŻE TAKIE WARUNKI ZOSTANĄ WYRAŹNIE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO NA PIŚMIE. AKCEPTACJA PRODUKTU STANOWI ZGODĘ NA WARUNKI SPRZEDAŻY OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. Zamówienia określają Produkty, ilości jednostkowe, numery części, opisy, obowiązujące ceny i żądane terminy dostaw. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji Sprzedawcy. Nie można anulować ani przełożyć daty żadnego zamówienia na standardowe Produkty („Produkty standardowe”) bez zgody Sprzedawcy, której może on udzielić według własnego uznania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podziału sprzedaży Produktów pomiędzy swoich klientów według własnego uznania. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad i Warunków stanowiących inaczej, zamówienia na produkcję, zamówienia specjalne, celne, o wartości dodanej i inne niestandardowe zamówienia oraz Produkty identyfikowane przez Sprzedawcę jako „NCNR” lub „Nieodwołalne i bezzwrotne” („Produkty niestandardowe”) są niemożliwe do anulowania i nie podlegają zwrotowi.

Ceny

Każde Zamówienie ma na celu ostateczne wyrażenie woli oraz pełne i wyłączne oświadczenie o warunkach umowy między Sprzedawcą a Kupującym, które może zostać zmienione wyłącznie w formie pisemnej, z podpisem złożonym przez każdego z nich. AKCEPTACJA PRZEZ NABYWCĘ OFERTY ZAWARTEJ W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO DOKŁADNYCH WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE WARUNKI OKREŚLONE W JAKIMKOLWIEK ZAMÓWIENIU ZAKUPU LUB INNYM DOKUMENCIE DOSTARCZONYM PRZEZ KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCEMU, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD NINIEJSZYCH WARUNKÓW, SĄ Z NIMI SPRZECZNE LUB NIE SĄ W NICH ZAWARTE, NIE STANOWIĄ CZĘŚCI JAKIEJKOLWIEK UMOWY MIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM, CHYBA ŻE TAKIE WARUNKI ZOSTANĄ WYRAŹNIE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO NA PIŚMIE. AKCEPTACJA PRODUKTU STANOWI ZGODĘ NA WARUNKI SPRZEDAŻY OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. Zamówienia określają Produkty, ilości jednostkowe, numery części, opisy, obowiązujące ceny i żądane terminy dostaw. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji Sprzedawcy. Nie można anulować ani przełożyć daty żadnego zamówienia na standardowe Produkty („Produkty standardowe”) bez zgody Sprzedawcy, której może on udzielić według własnego uznania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podziału sprzedaży Produktów pomiędzy swoich klientów według własnego uznania. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad i Warunków stanowiących inaczej, zamówienia na produkcję, zamówienia specjalne, celne, o wartości dodanej i inne niestandardowe zamówienia oraz Produkty identyfikowane przez Sprzedawcę jako „NCNR” lub „Nieodwołalne i bezzwrotne” („Produkty niestandardowe”) są niemożliwe do anulowania i nie podlegają zwrotowi.

Warunki płatności

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na piśmie, płatność dokonywana będzie gotówką netto 30 dni od daty wystawienia faktury. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie pełnej lub częściowej zapłaty z góry lub do cofnięcia wcześniej udzielonego kredytu, jeśli, według jego wyłącznego osądu sytuacja finansowa Kupującego nie gwarantuje rozliczeń na określonych warunkach. Zaległe płatności podlegają obciążeniom finansowym obliczanym okresowo (w zakresie dozwolonym przez prawo) w wysokości 1⅟₂% miesięcznie (18% rocznie). Kwoty należne od Kupującego, co do których nie ma sporu, zostaną uregulowane bez potrąceń z tytułu wszelkich należności, których Kupujący może domagać się od Sprzedającego i niezależnie od wszelkich innych, zaistniałych kontrowersji.

Dostawa i tytuł własności

O ile nie określono inaczej, cała sprzedaż odbywa się na zasadzie F.O.B. Lokal Sprzedawcy w Newburyport, w stanie Massachusetts i czas dostawy to czas, w którym produkt jest gotowy do odbioru w tym miejscu przez Kupującego lub przewoźnika w celu dostarczenia Kupującemu. Z zastrzeżeniem prawa Sprzedającego do zatrzymania w tranzycie, dostawa Produktów do przewoźnika oznacza dostawę do Kupującego, a tytuł własności i ryzyko straty przechodzą na Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za Produkty utracone lub uszkodzone podczas wysyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw w partiach. Wszystkie takie partie będą osobno fakturowane i opłacane w terminie, niezależnie od kolejnych dostaw. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że terminy dostaw podane przez Sprzedawcę są wyłącznie szacunkowe i że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z tych terminów. Opóźnienie w dostawie jakiejkolwiek partii nie zwalnia Nabywcy z jego zobowiązań do przyjęcia pozostałych dostaw. Bez ograniczania w żaden sposób ogólnego charakteru ustępu 6, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku opóźnień lub zaniechań w dostawie, wynikłe z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza jego kontrolą, w tym, bez ograniczeń: działań natury, niedostępności dostaw lub źródeł energii, zamieszek, wojen, pożarów, powodzi, epidemii, blokad, strajków i spowolnień, opóźnień w dostawie przez swoich dostawców lub działań albo zaniechań ze strony Nabywcy. Jeśli, w wyniku jakiejkolwiek takiej przyczyny, którakolwiek zaplanowana dostawa ulegnie opóźnieniu, Sprzedający może, według własnego uznania, za pisemnym powiadomieniem Kupującego, anulować tę i wszystkie przyszłe dostawy bez dalszej odpowiedzialności lub jakiegokolwiek rodzaju zobowiązania.

Wysyłka

O ile Kupujący nie dostarczy odmiennych, szczegółowych instrukcji, metody i trasy wysyłki zostaną wybrane przez Sprzedawcę, ale Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w związku z wysyłką ani też nie ustanowi żadnego przewoźnika jako swojego przedstawiciela. Wszystkie wysyłki będą dokonywane na ryzyko Nabywcy, a Nabywca będzie odpowiedzialny za zgłaszanie wszelkich roszczeń do przewoźników, ubezpieczycieli, magazynierów i innych podmiotów za mylne dostarczenie, niedostarczenie, utratę, uszkodzenie lub opóźnienie.

Anulowanie, zwroty i roszczenia

Kupujący nie może anulować niniejszego Zamówienia bez pisemnej zgody Sprzedającego i zastosowania warunków, które w pełni zabezpieczą Sprzedającego przed stratą.

Produkty nie zostaną zwrócone Sprzedającemu bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Kontrola i odbiór Produktów leży w gestii Kupującego. Zakłada się, że Kupujący zaakceptował Produkty, chyba że Sprzedający otrzyma pisemne zawiadomienie o odmowie w ciągu dziesięciu (10) dni od dostarczenia Produktów. Po tym terminie Nabywca zrzeka się prawa do odwołania przyjęcia. Kupujący zgłosi wszelkie rozbieżności w ilości przesyłki lub ewentualne uszkodzenia w ciągu dziesięciu (10) dni od daty dostawy. Sprzedający nie może przyjąć zwrotu Produktów bez numeru autoryzacji zwrotu materiałów („RMA”), który może zostać wydany przez Sprzedającego według jego wyłącznego uznania. Zwracane produkty muszą znajdować się w oryginalnych kartonach wysyłkowych producenta wraz ze wszystkimi materiałami opakowaniowymi. Wszystkie Produkty do zwrotu zostaną zwrócone po opłaceniu kosztów dostawy, w sposób określony w RMA. Jeśli zwracane Produkty są uważane za wadliwe, do zwróconych Produktów należy dołączyć pełny opis charakteru wady. Produkty niekwalifikujące się do zwrotu zostaną zwrócone Kupującemu, na koszt odbiorcy.

Sprzedający, w odniesieniu do takich roszczeń, ponosi wyłączną odpowiedzialność, według własnego uznania, za zrefundowanie lub wymianę dowolnego produktu lub komponentu, który uzna za wadliwy. W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI SPRZEDAJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŻADEN POZEW ANI POWÓDZTWO PRZECIWKO SPRZEDAJĄCEMU NIE MOŻE BYĆ WNIESIONE PO UPŁYWIE JEDNEGO ROKU OD WYSTĄPIENIA POWIĄZANEJ PRZYCZYNY POWÓDZTWA. POWYŻSZE STANOWI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO I JEDYNY ŚRODEK ZARADCZY KUPUJĄCEGO W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W TEN SPOSÓB, SPRZEDAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Siła Wyższa

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub za opóźnienia w dostawie spowodowane przyczynami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działaniami siły wyższej, klęskami żywiołowymi, działaniami lub zaniechaniami innych stron, działaniami lub zaniechaniami władz cywilnych lub wojskowych, priorytetami rządowymi, zmianami prawa, brakiem materiałów, pożarami, strajkami, powodziami, epidemiami, ograniczeniami kwarantanny, zamieszkami, wojną, aktami terroryzmu, opóźnieniami w transporcie lub niemożnością pozyskania siły roboczej albo materiałów z jego regularnych źródeł. Czas realizacji takiego zobowiązania przez Sprzedawcę zostanie przedłużony o okres takiego opóźnienia lub Sprzedawca może, według własnego uznania, anulować dowolne zamówienie albo jego pozostałą część bez ponoszenia odpowiedzialności, zawiadamiając o takim anulowaniu Kupującego.

Specyfikacje

Wszystkie produkty podlegają standardowym tolerancjom specyfikacji Sprzedawcy, z wyjątkiem przypadków, w których określone tolerancje zostały uzgodnione na piśmie w momencie składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania substytucji i modyfikacji specyfikacji jakichkolwiek produktów, pod warunkiem, że takie substytucje lub modyfikacje nie będą miały istotnego wpływu na wydajność produktów lub cele, w jakich mogą być używane, ani że nie będą zmieniały niestandardowych specyfikacji uzgodnionych na piśmie w momencie składania zamówienia.

Patenty

Sprzedawca nie ponosi żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do naruszeń lub domniemanych naruszeń patentów amerykańskich lub zagranicznych, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności wynikających z zakupu, użytkowania, posiadania, sprzedaży lub dostawy przez nabywcę jakichkolwiek produktów sprzedawanych na podstawie niniejszej Umowy. Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami lub wydatkami wynikającymi z naruszeń lub domniemanych naruszeń patentów amerykańskich lub zagranicznych, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności, wynikających z przestrzegania przez Sprzedającego wszelkich projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Kupującego. Żadna sprzedaż jakiegokolwiek produktu nie może być interpretowana jako przyznanie Kupującemu jakiejkolwiek licencji lub innego prawa do jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego lub innego prawa własności mającego zastosowanie do produktu.

Wykorzystanie produktów w systemach podtrzymywania życia, systemach jądrowych i niektórych innych zastosowaniach

Produkty sprzedawane przez Sprzedającego nie są zaprojektowane ani autoryzowane do użycia w podtrzymujących życie, jądrowych lub innych zastosowaniach, w których można racjonalnie oczekiwać, że awaria takich Produktów spowoduje uraz ciała, utratę życia lub katastrofalne uszkodzenie mienia. Jeśli Kupujący używa lub sprzedaje Produkty do wykorzystania w takich zastosowaniach: (1) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że takie użytkowanie lub sprzedaż odbywa się na wyłączne ryzyko Kupującego; (2) Kupujący zgadza się, że Sprzedający i producent Produktów nie ponoszą odpowiedzialności, w całości ani w części, za jakiekolwiek roszczenia lub szkody wynikające z takiego użytkowania; oraz (3) Kupujący zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Sprzedającego i producenta Produktów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami i zobowiązaniami wynikającymi lub związanymi z takim użytkowaniem lub sprzedażą.

Kontrola eksportu

Kupujący zaświadcza, że będzie odbiorcą Produktów dostarczanych przez Sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż, odsprzedaż lub inne dysponowanie Produktami oraz wszelką powiązaną technologią lub dokumentacją podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Kupujący będzie przestrzegać wszystkich przepisów eksportowych i importowych wszystkich krajów zaangażowanych w zakup i sprzedaż Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami, lub w przypadku jakiejkolwiek odsprzedaży Produktów przez Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich ewentualnie wymaganych licencji, pozwoleń, upoważnień, zgód i zezwoleń na eksport lub reeksport i przyjmuje do wiadomości obowiązujący zakaz bezpośredniego lub pośredniego eksportu Produktów do żadnego kraju, obszaru jurysdykcji, osoby fizycznej, korporacji, organizacji lub podmiotu, do którego taki eksport lub reeksport jest ograniczony lub zabroniony przez przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych. Kupujący przyjmuje wszelką odpowiedzialność za transport zagraniczny Produktów wymagający uzyskania jakiejkolwiek rządowej odprawy importowej lub eksportowej. Kupujący zobowiązuje się, że zakupione Produkty nie będą wykorzystywane ani przekazywane bez uprzedniej zgody rządu Stanów Zjednoczonych w jakimkolwiek celu związanym z bronią chemiczną, biologiczną lub nuklearną lub pociskami zdolnymi do przenoszenia takiej broni; Kupujący zgadza się ponadto na dokonywanie przeglądu transakcji pod kątem zgodności z kontrolą użytkowania końcowego i użytkownika końcowego zgodnie z Part 744 EAR (15 CFR Part 744), w tym jakiemukolwiek “wojskowemu użytkownikowi końcowemi” lub “z przeznaczeniem do użytkowania końcowego w zastosowaniach wojskowych”, zgodnie z definicją i z zastrzeżeniem wymogów licencyjnych określonych w Sekcji 744.21 EAR lub jakiemukolwiek „użytkownikowi końcowemu działającemu w ramach wywiadu wojskowego” lub „z przeznaczeniem do użytkowania końcowego w wywiadzie wojskowym”, jak określono w i zgodnie z wymaganiami udzielania licencji w Sekcji 744.22 przepisów EAR, lub do celów związanych z jakimkolwiek użytkowaniem końcowym przez chińskiego producenta superkomputerów i układów półprzewodnikowych zgodnie z sekcją 744.23 EAR (15 CFR 744.23).

Różne

Niniejsze Zamówienie podlega prawu Wspólnoty Massachusetts. Nagłówki w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na jego znaczenie. W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona. Zrzeczenie się przez Sprzedającego któregokolwiek z warunków niniejszego Zamówienia nie będzie uważane za dalsze zrzeczenie się, ale będzie miało zastosowanie wyłącznie do przypadku zrzeczenia się.

Zatwierdzenie

Niniejsze Zamówienie podlega zatwierdzeniu przez Sprzedającego w jego siedzibie w Newburyport, w stanie Massachusetts, USA.

Przypisanie

Kupujący nie może delegować żadnych obowiązków ani przenosić żadnych praw ani roszczeń wynikających z niniejszego Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, a wszelkie takie próby delegowania lub cesji są nieważne.

Zgodność z prawem

Kupujący przeprowadzi transakcje przewidziane w niniejszej sprzedaży i w inny sposób zajmie się sprzedawanymi produktami, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, zasadami i rozporządzeniami wszystkich organów rządowych, w tym, między innymi, Ustawą o Administracji Eksportu, jak również uzyska wszelkie zezwolenia i licencje wymagane w związku z zakupem, instalacją, sprzedażą, wysyłką lub użytkowaniem któregokolwiek z produktów.